Ονομαστικός
Τηλεφωνικός Κατάλογος


Η εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης των πληροφοριών επικοινωνίας με το προσωπικό του Πανεπιστημίου Πατρών. Η αναζήτηση γίνεται με βάση το επώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή το τηλέφωνο. Το κλειδί αναζήτησης που θα δοθεί από το χρήστη πρέπει να έχει μέγεθος τουλάχιστον τέσσερις (4) αλφαριθμητικούς χαρακτήρες για το επώνυμο.

Ο τηλεφωνικός κατάλογος των Κεντρικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών είναι διαθέσιμος σε φόρμα PDF.

Επώνυμο:
Email:
Τηλέφωνο:

Στην περίπτωση που τα στοιχεία σας χρήζουν επικαιροποίησης, παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλετε ηλεκτρονικά στο e-mail nassiapap@upatras.gr τη φόρμα προκειμένου να ενημερωθεί με τα ορθά στοιχεία ο ηλεκτρονικός τηλεφωνικός κατάλογος του Ιδρύματος. (Σχετική ανακοίνωση του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων)
Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων: Διεύθυνση Διεθνών, Δημοσίων Σχέσεων και Δημοσιευμάτων
Προγραμματισμός εφαρμογής: Τμήμα Δικτύων (UPnet)
© 2004-2018 Πανεπιστήμιο Πατρών