Ονομαστικός
Τηλεφωνικός Κατάλογος


Η εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης των πληροφοριών επικοινωνίας με το προσωπικό του Πανεπιστημίου Πατρών. Η αναζήτηση γίνεται με βάση το επώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή το τηλέφωνο. Το κλειδί αναζήτησης που θα δοθεί από το χρήστη πρέπει να έχει μέγεθος τουλάχιστον τέσσερις (4) αλφαριθμητικούς χαρακτήρες για το επώνυμο.

Ο τηλεφωνικός κατάλογος των Κεντρικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών είναι διαθέσιμος σε φόρμα PDF.

Επώνυμο:
Email:
Τηλέφωνο:

Σε περίπτωση που έχει επέλθει μεταβολή στοιχείων (εξέλιξη, αλλαγή θέσης κλπ) παρακαλείσθε οι ενδιαφερόμενοι των κατηγοριών ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και Διοικητικών Υπαλλήλων (Μονίμων και ΙΔΑΧ) όπως συμπληρώνετε και αποστέλλετε ηλεκτρονικά στα e-mail: panen@upatras.gr, nassiapap@upatras.gr τη συνημμένη φόρμα προκειμένου να ενημερωθεί με τα ορθά στοιχεία ο ηλεκτρονικός τηλεφωνικός κατάλογος του Ιδρύματος. Οι ενδιαφερόμενοι άλλων κατηγοριών προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών, παρακαλούνται όπως αποστέλλουν τις μεταβολές ή και διορθώσεις των στοιχείων τους απευθείας στο helpdesk@upatras.gr.
Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων: Διεύθυνση Διεθνών, Δημοσίων Σχέσεων και Δημοσιευμάτων
Προγραμματισμός εφαρμογής: Τμήμα Δικτύων (UPnet)
© 2004-2019 Πανεπιστήμιο Πατρών